x

Hledáte pokladnu na zařízení eKasa? Více informací

Obchodní podmínky pro užití služeb pokladního systému Smable

Obchodní podmínky pro užití služeb pokladního systému Smable

(dále též „OP“)


Poskytovatel
Smable, s.r.o.
zapsaný C 390367/MSPH Městský soud v Praze

IČO: 19699492
DIČ: CZ19699492

se sídlem Husitská 107/3, Žižkov, 130 00, Praha (dále též „Poskytovatel“). 1. 1.   Výklad některých pojmů
 • Pokladní systém Smable – elektronický zákaznický a objednávkový systém pro podniky provozovaný Poskytovatelem (dále též jako „Pokladní systém“).
 • Uživatel – fyzická nebo právnická osoba podnikající na území ČR, jednající v rámci své podnikatelské činnosti, která má zájem využívat služeb Pokladního systému Smable.
 • Portál Smable – internetové stránky dostupné v síti Internet prostřednictvím internetové adresy/domény https://www.smable.cz/, provozované Poskytovatelem, na níž si Uživatel má možnost využívat Pokladní systém Smable. Portálem Smable se rozumí také internetové stránky přístupné za pomocí případné mobilní aplikace (pro Android), pokud takovou mobilní aplikaci Poskytovatel provozuje.
 • Webová administrace Pokladního systému Smable – internetové stránky dostupné v síti Internet prostřednictvím internetové adresy/domény https://backoffice.smable.cz/system/login/, provozované Poskytovatelem, prostřednictvím kterých Uživatel spravuje skladové hospodářství, evidence prodejů a nastavení pokladního systému podniku, ve kterém je Pokladní systém Smable nainstalován.

 

 1. 2.   Rozsah a podmínky poskytování služeb
  1. Služby jsou aktivovány na základě registrace provedené Uživatelem prostřednictvím registračního formuláře Portálu https://www.smable.cz/.
  2. Nezbytným předpokladem pro užívání služeb Pokladního systému Smable je vyslovení souhlasu Uživatele s těmito OP. Není-li prokázán opak, má se za to, že souhlas s těmito OP Uživatel učiní: a) vyplněním a odesláním registračního formuláře; b) úhradou ceny služeb Poskytovateli; c) faktickým užitím služeb Poskytovatele ze strany Uživatele; d) přihlášením Uživatele do Webové administrace Pokladního systému Smable; e) jiným způsobem, z něhož je patrný souhlas Uživatele s těmito OP.
  3. Uživatel udělením souhlasu s těmito OP potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku udělení souhlasu dle tohoto článku.
  4. Tyto OP jsou vyhotoveny v elektronické písemné podobě a jsou dostupné ve Webové administraci Pokladního systému nebo na webových stránkách Portálu Smable. Poskytovatel může dle své vlastní volby nebo je-li o to Uživatelem požádán, zaslat Uživateli elektronické znění (ve formátu .PDF) aktuálně platných obchodních podmínek na e-mailovou adresu Uživatele.

 

                        Obsah služeb Pokladního systému Smable

 1. Předmětem služby Pokladního systému je závazek Poskytovatele poskytnout Uživateli za sjednanou úplatu právo užít po sjednanou dobu Pokladní systém Smable, jakož i provést za sjednanou úplatu příslušné zaškolení a instalaci Pokladního systému Smable.
  1. Obsahem služeb Pokladního systému Smable je zpřístupnění Pokladního systému s webovým rozhraním s přehledy a statistikami, včetně skladového hospodářství; Poskytnutí technické podpory Uživateli v pracovní dny po-pá od 9:00 do 17:00; Poskytnutí možnosti užít krizové linky dostupné mimo pracovní dobu, kterou je Uživatel oprávněn využít pouze v případech bezprostředně ohrožujících chod podniku a v případě, že tyto případy spočívají výlučně v nefunkčnosti Pokladního systému; zpřístupnění aktualizací a nových funkcionalit systému - o periodicitě a rozsahu aktualizací a rozsahu zpřístupnění rozhoduje vždy výlučně Poskytovatel; poskytnutí základního zaškolení a instalace Pokladního systému (cena za školení a instalaci je účtována samostatně.
  2. Jakékoli poskytnutí či aktivace služeb ze strany Poskytovatele podléhá úhradě ceny za příslušný tarif.

 

                        Cena a platební podmínky

 1. Cena služeb Pokladního systému Smable (dále též „Cena služeb“), je stanovena dle zvoleného tarifu za období jednoho kalendářního měsíce (dále též „Tarif“), a to v souladu s ceníkem Poskytovatele uveřejněným na https://www.smable.cz/ (dále též jako„ Ceník“).
 2. Cenu služeb se Uživatel zavazuje hradit od početí využívání pokladního systému a to na základě zálohové faktury vystavené Poskytovatelem s dobou splatnosti 14 kalendářních dní. Po uhrazení zálohové faktury Poskytovatel vystaví Uživateli fakturu (daňový doklad).
 3. Zálohová faktura bude vystavena vždy k prvnímu dni v tarifním období, které je v trvání jednoho kalendářního měsíce, za který se hradí Cena služeb.
 4. Uživatel souhlasí s tím, že faktury či zálohové (proforma) faktury bude Poskytovatel zasílat Uživateli v elektronické formě na email Uživatele.
 5. V případě prodlení Uživatele s úhradou jakýkoliv plateb, bude Uživateli pozastaveno plnění veškerých služeb Poskytovatele. Uživatel je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do doby zaplacení. Pozastavením plnění Poskytovatele není dotčena povinnost Uživatele hradit sjednanou úplatu.
 6. Případné bankovní poplatky (náklady) za platební styk nesou Poskytovatel a Uživatel tak, jak jim vzniknou (tj. každá strana hradí své poplatky). Náklady platební transakce u zahraničních plateb nese vždy Uživatel v plné výši.
 7. Poskytovatel je oprávněn kdykoli průběžně měnit Ceník.
 8. Odsouhlasením těchto OP uživatel souhlasí s tím, že jako forma komunikace bude sloužit email uvedený v kontaktních údajích.

 

                        Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Uživateli za podmínek dle těchto OP a ve sjednaném rozsahu služby Pokladního systému Smable.
 2. Poskytovatel je oprávněn změnit tyto OP; tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Změnu Poskytovatel oznámí Uživateli prostřednictvím uživatelského rozhraní Pokladního systému Smable nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele nebo zveřejněním nové verze OP na Portálu Smable.
 3. Uživatel má právo změny OP odmítnout ve lhůtě 5 pracovních dnů od oznámení změny OP a závazek z tohoto důvodu vypovědět ke dni platnosti nových podmínek OP. Uživatel prohlašuje, že změnu OP akceptuje v plném rozsahu uhrazením faktury na Cenu služeb, která bude vystavena Poskytovatelem po takové změně OP.

 

                        Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel se zavazuje užívat Pokladní systém v souladu s pokyny Poskytovatele a v souladu s ustanoveními této Smlouvy a za pomocí řádně proškoleného personálu;
  1. poskytnout řádně a včas Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou ke spuštění (instalaci a zaškolení) Pokladního systému – v opačném případě je Poskytovatel oprávněn účtovat Uživateli další poplatek za školení a instalaci dle Ceníku;
  2. vést v Pokladním systému pravdivě, úplně a správně všechny požadované údaje;
  3. platit řádně a včas Poskytovateli sjednanou cenu a to způsobem a za podmínek zde stanovených;
  4. bezodkladně písemně (např. e-mailem) nebo telefonicky informovat Poskytovatele o všech změnách a jiných okolnostech, které se dotýkají plnění závazků Uživatele, včetně případných poruch systému.

 

                        Ostatní práva a povinnosti

 1. Uživatel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Pokladní systém Smable je provozován a poskytován Poskytovatelem jako tzv. „Saas“ (Software jako Služba), tj. Uživatel nevlastní či nekupuje samotný software tvořící Pokladní systém Smable, ale užívá služeb po dobu trvání uhrazeného tarifního období za sjednanou cenu.
 2. Uživatel není oprávněn Pokladní systém rozmnožovat za účelem rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, ledaže by mu k tomu dal Poskytovatel předchozí výslovný souhlas. Uživatel nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, rekompilaci, převod ze zdrojového kódu aplikace, přistupovat ke zdrojovému kódu a nesmí zpřístupnit zdrojový kód aplikace třetí osobě.
 3. Data, která jsou zpracovávána v rámci Pokladního systému (dále též „Data“), jsou umístěna na serveru poskytovatelem hostingu. Uživatel je plně odpovědný za obsah Dat, která jsou zpracovávána v rámci poskytování služeb Pokladního systému.
 4. Poskytovatel garantuje, že s péčí řádného hospodáře zabezpečí bezpečnost a ochranu dat Uživatele. Poskytovatel zejména neposkytne či nezveřejní konkrétní data třetím stranám, s výjimkou těch dat, u nichž sám Uživatel rozhodne, že mohou být zveřejněna (např. zveřejnění položek menu na sociální síti Portálu Smable). Uživatel je v této souvislosti srozuměn a souhlasí s tím, že Poskytovatel má přístup k některým částem uživatelského rozhraní Uživatele, tak, aby mohl plnit povinnosti dle Smlouvy, zejm. např. službu technické podpory.
 5. Uživatel souhlasí se stahováním, zpracováním, uchováním a užitím dat Poskytovatelem k následujícím účelům: - K internímu využití Poskytovatelem; - Ke zpracování a publikování v agregované resp. anonymní podobě (např. pro účely různých studií, statistických zpráv, infografik, případových studií apod.).
 6. Uživatel souhlasí s tím, aby data byla stahována, zpracovávána a uchována v rámci databáze Poskytovatele i po ukončení poskytování služeb Pokladního systému, a to i včetně dat, která byla získána z příslušných zdrojů po skončení poskytování služeb do okamžiku odpojení zdrojů, ze kterých data pocházejí. Poskytovatel však v každém případě po uplynutí doby trvání Smlouvy veškerá jím uchovávaná data odstraní, pokud o to Uživatel Poskytovatele písemně požádá.
 7. Uživatel je dále povinen dodržovat všechna omezení v užití Pokladního systému a Portálu Smable stanovených zákonem a OP. Uživatel v této souvislosti bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla, počítačové programy a další prvky obsažené nebo dostupné v rámci Pokladního systému a Portálu Smable jsou jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze dostupné v rámci Pokladního systému a Portálu Smable jsou dále chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, kterým je Poskytovatel. Není-li s Poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl či databáze dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými v těchto OP. Zejména není uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu), či ve formě neoprávněného užití databáze.

 

                        Ochrana osobních údajů, cookies

 1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje fyzických osob Uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZOOÚ“), pro účely:
 • Uzavření Smlouvy a výkon práv a povinností ze Smlouvy;
 • Marketingu a další obchodní komunikace;
 • Pro evidenční a statistické účely Poskytovatele;

a to v následujícím rozsahu:

 • Jméno;
 • Příjmení;
 • Tituly před jménem a za jménem;
 • Místo podnikání/sídlo;
 • Emailová adresa;
 • Telefonní číslo.
 1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje jak prostřednictvím automatizovaných prostředků v rámci informačních systémů Poskytovatele, tak i manuálně. Zpracování provádějí zaměstnanci Poskytovatele v souladu se ZOOÚ. Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů Uživatele třetí osobu jakožto zpracovatele.
 2. Poskytovatel je na žádost Uživatele povinen poskytnout mu informaci o z-pracování jeho konkrétních osobních údajů v zákonném rozsahu. Za poskytnutí těchto informací je Poskytovatel oprávněn požadovat náhradu nákladů nezbytných na poskytnutí těchto informací.
 3. Domnívá-li se Uživatel, že zpracování jeho osobních údajů probíhá v rozporu se ZOOÚ nebo s ochranou jeho osobního a soukromého života, má právo požádat Poskytovatele o vysvětlení, případně může po Poskytovateli požadovat odstranění tohoto stavu zejména provedením opravy, blokování, doplnění nebo likvidaci zpracovávaných osobních údajů. Shledá-li Poskytovatel žádost dle tohoto odstavce jako oprávněnou, neprodleně odstraní závadný stav. Poskytovatel rovněž bez zbytečného odkladu informuje Uživatele o vyřízení jeho žádosti dle předchozího odstavce.
 4. Uživatel souhlasí s poskytnutím, shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů Poskytovatelem. Uživatel zároveň s udělením tohoto souhlasu prohlašuje, že uvedené údaje jsou pravdivé, přesné a úplné a jsou poskytnuty dobrovolně. Účastník tento souhlas uděluje na dobu neurčitou. Úživatel může tento souhlas kdykoliv odvolat.
 5. Uživatel dále prohlašuje, že si je vědom svých práv vyplývajících z ust. § 12 a § 21 ZOOÚ a uvedených v čl. 9. OP.
 6. Neprojeví-li Uživatel opačnou vůli, platí, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení souvisejících se službami, zbožím nebo závodem Poskytovatele. Tento souhlas je Uživatel oprávněn kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sídla Poskytovatele, e-mailem nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení.
 7. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel může určité informace v rámci Portálu a/nebo Pokladního systému Poskytovatele shromažďovat a zpracovávat také automatickými prostředky, například s použitím souborů cookies. Poskytovatel v této souvislosti informuje Uživatele, že může zpracovávat soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas. Souhlas je udělen na dobu 10 let. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat a ukládání cookies zakázat prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče.
 8. Informace, které tímto způsobem Poskytovatel shromažďuje, mohou zahrnovat IP adresu, polohu mobilního zařízení Uživatele, vlastnosti webového prohlížeče, vlastnosti zařízení, operační systém, jazyková nastavení, odkazující URL adresy, akce provedené v rámci Pokladního systému Smable a data a časy návštěvy webu, aplikace apod. Poskytovatel může využívat soubory cookie pro jeho vylepšení a poskytování Služby a zajišťování funkčnosti Uživatelům. Soubory cookie jsou základem pro provádění transakcí nebo požadavku, který vzejde od uživatelů webu.

 

                        Omezení odpovědnosti, náhrada škody

 1. Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak zák. č 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  1. Uživatel dále bere na vědomí, že Poskytovatel nijak neodpovídá za správnost údajů v Pokladním systému Smable, zadaných Uživatelem či třetími osobami. Poskytovatel v této souvislosti poskytuje Uživateli pouze technické řešení, indikativní nástroj pro sledování tržeb, nikoli jako účetní systém evidující tržby uživatele. Poskytovatel tak zejména neodpovídá za případný faktický nesoulad mezi reálně uskutečněnými objednávkami a objednávkami evidovanými v Pokladním systému apod. a tyto skutečnosti není povinen kontrolovat.
  2. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky Služby způsobené přerušením přívodu el. energie, výpadky serverů apod. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky Pokladního systému Smable, Portálu Smable ani výpadky na straně poskytovatelů služeb nebo za škody vzniklé úkony, které jsou nezbytné pro zajištění provozu služeb Poskytovatele (např. aktualizace software, konfigurace serveru, apod.).
  3. Poskytovatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.
  4. Poskytovatel neodpovídá za chování jednotlivých uživatelů ani jejich způsob využívání Pokladního systému nebo Portálu Smable, zejména takového, který není v souladu s těmito OP či zákonem, ani za škody a újmu takto vzniklou.
  5. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli platby, transakce ani převody, které Uživatel realizuje pomoci Pokladního systému Smable, resp. za pomocí kterých platí cenu. Za tyto odpovídají poskytovatelé těchto platebních (transakčních) služeb a portálů. Poskytovatel zejména neodpovídá za nefunkčnost platební brány, způsobené na straně poskytovatele platebních služeb. V případě nefunkčnosti platební brány se však poskytovatel zavazuje vyvinout veškeré možné úsilí k odstranění vad plnění na straně poskytovatele platebních služeb.
  6. Poskytovatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb poskytovaných bezplatně. Z titulu takto poskytovaných služeb nevzniká právo Uživatele na odstoupení od Smlouvy.
  7. V případě, že bude nade vší pochybnost prokázáno, že Poskytovatel odpovídá za škodu (újmu), potom je odpovědnost Poskytovatele limitována do maximální výše ceny sjednaného Tarifu za poskytnutou službu.

 

                        Závěrečná ustanovení

 1. Tyto OP a vztahy z nich vyplývající se řídí výlučně českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
 2. Všechny spory vznikající z těchto OP budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
 3. Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, budou smluvní strany zasílat zejména elektronicky, tj. prostřednictvím emailu, uživatelského rozhraní Pokladního systému Smable (umožňuje-li to technické nastavení Pokladního systému) nebo jiným vhodným způsobem.
 4. V případě, že některé ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, použije se namísto takového ustanovení to ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Tím není dotčena platnost, účinnost a proveditelnost ostatních ustanovení OP nebo OP jako celku.
 5. Kontaktní údaje Poskytovatele: Jakub Kratina, IČO: 75346478, adresa: Ke Stírce 751/13, Praha 8 – Kobylisy.

Tyto OP nabývají účinnosti ke dni 17.5.2016

 

Říká se o nás

Hodnoceno jako nejlepší pokladna na Google Play

"Musím jednoznačně pochválit, zpětná vazba z prodejny, přehledy, administrace a funkcionalita, vše zatím výborné."

Zelinářství od roku 1928 B. Zítko

"Musím systém jen chválit, hrozně mi vyhovuje."

Mama Stella Artisan V. Rybičková

"Mohu z mé zkušenosti doporučit."

Sauna Bar Štramberk L. Randýsek

"Máme za sebou první dvě akce, kde jsme nasadili Smable v ostrém provozu. Obecně velká spokojenost, pro nás obrovský krok kupředu."

Nekovová kotvící lana a příslušenství Cassiopeia Consulting, a.s.

"Parádní servis a ochota řešit jakýkoliv problém!"

Maloobchod se sýry Cheesy & Ko

"Samble aplikaci používáme už 5 let a jsme moc spokojení."

Prodejna v Kunštátě Špajz plný dobrot

"Backoffice je pro nás výhodný, protože vidíme prodeje v reálném čase a vyprodané zboží můžeme ihned připravit a poslat na doplnění zásob. Je to fajn!"

Prodej kulečníkového a šipkového zboží Billiard club Řípská

"Moc děkuju za všechno, funguje to i s tiskárnou a terminálem parádně, kolegové jsou nadšeni. Proti jiným systémům je to fakt uživatelsky velmi příjemné, včetně Vaší podpory."

Petra S. Muzeum Říčany

"Paráda, funguje to. Děkujeme za ochotu."

Zahradnictví Zahradnictví Sekvoj

Curry Masala Praha, Kavárna Malý Eden, Muzeum Karla Zemana, Děčínský Pivovar s.r.o., Úztecká pražírna, Buchta Coffee s.r.o., Květinářství SOS Růže Plzeň, Síť trafik Neratovice, Mlékárna Kobylisy, ŠPAJZ plný dobrot, Štrůdlárna Kladno, Biocentrum a kavárna Krakov, La Favorita Příbram-zmrzlinárna, Pekárna s bistrem u Havířů, Pauza Caffé, Nawhal's Bistro, KaMi Kralupy s.r.o., Pivovar petrovice s.r.o, Koval gastro s.r.o, Pizza Momento Želivec, Alternativ Barber shop, Kavárna Orient, Mountain Coffee-Bar, Květinářství Paluba Plzeň, Sweet Street Liberec, Hotel Ledečko, Muzeum Říčany .... a další spokojení zákazníci

Vyzkoušejte pokladnu Smable ihned zdarma!

Bez nutnosti zadávat platební kartu a bez jakýchkoli závazků.

Obchod / Tech. podpora

Po - Pa (9 - 16h)

+420 773 003 793

+420 601 384 227

info@smable.cz

Platební terminál Sunmi P2

(informace ohledně platebního procesu)

+420 220 770 230

podpora@mobilniterminal.cz

Show Room / HW servis

(Satomar) Karlova 37, 614 00 Brno

Po - Pa (9 - 15h)

zavolejte předem na +420 725 325 271

Máte dotazy či chcete požádat o nabídku?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme co nejdříve.